Statuten

Artikel 1:

De vereniging is een Belgische vereniging zonder Winstoogmerk en draagt de naam: De Scheepvaart. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging moeten de naam van de vereniging vermelden, onmiddellijk daarvoor of daarna, de vermelding “Vereniging zonder Winstoogmerk” of de afkorting “VZW” en het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2:

De zetel van de vereniging is gevestigd te Hasselt en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3:

De vereniging stelt zich tot doel om:

- een netwerking te organiseren tussen de bedrijven en verenigingen die op directe of indirecte wijze gebruik maken van de kanalen voor het vervoer van goederen

- het gebruik van de binnenvaart te bevorderen om op die wijze bij te dragen aan het behoud en de veiligheid op de wegen

- bij zijn leden de kennis inzake logistiek en transport te bevorderen

- de belangen van zijn leden te verdedigen

- de samenwerking tussen de privé-sector en de overheid te bevorderen.

Meer in het bijzonder kan de vereniging acties ondernemen die het belang van de binnenvaart, maar ook van de kanaalgebonden bedrijven onder de aandacht brengen De vereniging zal eveneens ijveren voor de uitbreiding van de beschikbare areaal aan watergebonden bedrijven terreinen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht. De vereniging onthoudt zich van elke publieke kritiek op elk van de leden, op de entiteiten waarin de leden werken, en de bestuursorganen van die entiteiten. De vereniging zal zich niet mengen in interne of entiteitspecifieke aangelegenheden van en tussen de leden.

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.
 

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge artikel 26, novies §1,3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopij van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de VZW. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6:

Als lid kan tot de vereniging toetreden: bedrijven die gevestigd zijn op de kanaaloevers van het kanalennet beheerd door nv De Scheepvaart, bedrijven die een concessieovereenkomst hebben afgesloten met nv De Scheepvaart, en in het algemeen, bedrijven die op een of andere manier betrokken zijn bij het vervoer van goederen via de kanalen en door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Overheidsinstanties kunnen eveneens als lid toetreden tot de vereniging.Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. Artikel 8: De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9:

De maximum ledenbijdrage bedraagt vijfduizend euro (5.000 EURO). Een lid dat nalaat zijn ledenbijdrage te betalen, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 10:

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

Artikel 11:

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Artikel 12:

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Artikel 13:

Duur van het mandaat van de bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

Artikel 14:

Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15:

Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 16:

Bevoegdheden van de bestuurders. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 17:

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die bij gewone meerderheid door de leden van de Raad van Bestuur wordt verkozen. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de ondervoorzitters.

Artikel 18:

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 19:

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt een ondervoorzitter- schatbewaarder benoemen. Deze tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

Artikel 20:

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 21:

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 13, 4° lid, W. VZW: De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of een andere persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur;

b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd woorden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 22:

Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig artikel 13 bis eerste lid W. VZW: De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks Bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur; b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.
 

Artikel 23:

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door één van de ondervoorzitters. De voorzitter wordt bij gewone meerderheid verkozen door de leden van de algemene vergadering. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan meerdere andere leden vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 24:

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten

- de benoeming en afzetting van de bestuurders

- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

- de goedkeuring en de begroting van de rekening

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging

- de benoeming en uitsluiting van een lid van de vereniging

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.


Artikel 25:

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de algemeen voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

Artikel 26:

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 27:

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer één/vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de vijftien werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 28:

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de algemeen voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, fax of e-mail ten minste acht werkdagen voor de vergadering.

Artikel 29:

De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één/twintigste van de effectieve leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het één/twintigste van de leden ondertekend zijn en ten minste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van Raad van Bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Artikel 30:

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de algemeen voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 31:

Statutenwijziging. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee/derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee/derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen worden besloten. Voor iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 32:

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 33:

Een meerderheid van twee/derde der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid uitgenodigd worden om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Artikel 34:

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de algemeen voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de algemeen voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. De rekeningen zullen pas ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd worden na verificatie door een bedrijfsrevisor, lid van het instituut der bedrijfsrevisoren, aangesteld door de algemene vergadering voor de duur van vier jaar, hernieuwbaar, van wie de vergoeding eveneens vastgesteld wordt door deze vergadering
 
Artikel 35:
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beiden worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
 

Artikel 36:

Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee/derde van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier/vijfde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. Zijn geen twee/derde van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagd ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden maar mits een vier/vijfde meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling, die een gelijkaardig doel nastreeft. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uitreksel bekend gemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 37:

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien of geregeld is, blijft de Wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig, gewijzigd door de wet van twee mei tweeduizend en twee toepasselijk.